10. 10. 2012« zpět na seznam článků

S.R.O., A.S. NEBO SE?

Každý potencionální podnikatel, který nechce podnikat s neomezeným ručením, stojí při rozhodování o právní formě budoucí právnické osoby před základní otázkou. Jakou právní formu pro své podnikání mám zvolit?

Dle českého právního řádu má v současné době na výběr z těchto možností: společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo evropská společnost (záměrně přehlížím družstvo, evropské zájmové hospodářské sdružení a evropskou družstevní společnost). Každá z vedených právních forem má své výhody, ale logicky i nevýhody. S.r.o. má jednoznačně výhodou nízký základní kapitál a fakt, že k vedení společnosti postačí jedna osoba (nezřizuje-li s.r.o. dozorčí radu, která však bývá u této právní formy spíše výjimkou). Zákon omezuje počet těchto jednoosobních společností na tři, což znamená, že jedna fyzická osoba smí být jediným společníkem ve společnosti s ručením omezeným maximálně ve třech společnostech. Nevýhodou s.r.o. je skutečnost, že tato právní forma nevykazuje žádnou zvláštní prestiž. Přesto je s.r.o. v současnosti nejpoužívanější právní formou. Mnohem více prestižně se tváří akciová společnost. U a.s. je však nutností, nechce-li být známý jediný akcionář, dosadit do vedení společnosti (představenstvo a dozorčí rada) minimálně šest osob. Komplikované může být i skládání základního kapitálu, který u a.s. činí nejméně 2.000.000,- Kč (v případě bank pak 500.000.000,- Kč) a který je nutné splatit při založení společnosti nejméně ve výši 600.000,- Kč (30%). Další nevýhodou akciových společností je složité a zdlouhavé svolávání valné hromady, při kterém je nutno dodržet jak stanovami společnosti daný postup, tak závazné lhůty. Na rozdíl od s.r.o. se zde akcionáři nemohou při 100% účasti vzdát práva na řádné a včasné svolání. Z historického hlediska nejmladší právní formou právnické osoby – podnikatele je evropská společnost (SE). Tato právní forma nabízí dva způsoby základní struktury: monistickou (výkonným orgánem je správní rada) – tento způsob je využíván v některých zemích západní Evropy nebo dualistickou (obdoba české a.s., kdy výkonným orgánem je představenstvo, kontrolním orgánem pak dozorčí rada). Pro vedení společnosti postačí existence dvou osob, jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady, bez ohledu na to, zda má společnost jediného akcionáře či je akcionářů více. Nejvýraznější výhodou SE je možnost „cestovat“ Evropou, resp. členskými státy Evropské unie a využívat tak aktuálního právního či daňového systému. Dalším neopominutelným plusem je jednotnost této právní formy napříč EU, kdy tyto společnosti mají stejný právní základ a jsou tak pro občany EU snadno čitelné. Nevýhodou je vysoký základní kapitál (nejméně 120.000,- EUR). U akciové společnosti a evropské společnosti je k dnešnímu dni dána možnost emitovat akcie na majitele (cenný papír na doručitele) a s nimi spojená snadná převoditelnost a „neviditelnost“ vlastníka. Kterou právní formu byste zvolili vy?

comments powered by Disqus
© 2010–2023 EUROCOMPANIES, a. s.