29. 11. 2012« zpět na seznam článků

SROVNÁNÍ AKCIÍ V ČR A VELKÉ BRITÁNII

Akcie je jedním z nejběžnějších cenných papírů. Jsou s ní spojena práva akcionáře na řízení společnosti, podíl na dividendě, podíl na případném likvidačním zůstatku atd. S různými formami akciových společností se můžeme setkat ve většině zemí.  Pro podnikatele, jejichž podnikatelské aktivity sahají i za hranice ČR, však může být překvapivé, jak se zákonná úprava akcií v různých zemích liší. V dnešním příspěvku bych chtěl srovnat akcie v ČR a ve Velké Británii.

V České republice se akcie používají u akciových společností a u evropských společností (jinak také evropská akciová společnost, SE, societas europaea).  Akcie Českých akciových společností upravuje §155 a násl. Obchodního zákoníku. Podstatnými náležitostmi akcie je firma a sídlo společnosti, jmenovitá hodnota, označení formy akcie (u akcie na jméno též firmu, jméno nebo název akcionáře), výše základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie a datum emise. Listinné akcie pak musí obsahovat také číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou jménem společnosti oprávněni jednat k datu emise (§155 odst.3 a násl. obchodního zákoníku).  Akciová společnost může mít akcie zaknihované nebo (mnohem častěji) listinné. Listinné akcie se dělí na akcie na jméno a akcie na majitele. Zajímavé je, že zákon neklade zvláštní požadavky na ochranu před paděláním. Akcie tedy není potřeba tisknout např. ve státní tiskárně cenin, či je opatřovat ochrannými prvky. V praxi je však v zájmu společnosti (a tedy i jejích akcionářů), aby byly akcie chráněny proti padělání, a práva s akcií spjaté nerealizoval podvodník s falešnou akcií. Evropská společnost funguje v podstatě analogicky jako akciová společnosti, v mnohém se řídí teritoriálně platným národním právem. U nás její legislativní rámec vymezuje zákon 627/2004 sb., „nadřízené“ mu je Nařízení Rady ES o Evropské společnosti.

Ve Velké Británii se akcionář (držitel podílu, shareholder), osvědčuje certifikátem „share certificate“, podobnému naší akcii. Normy upravující právo obchodních společností ve Velké Británii jsou kodifikovány v předpisu Companies act 2006, podíly pak zejména. §17 a 18 a násl. a §768 a násl. tohoto předpisu. Na Evropské úrovni pak práva akcionářů upravuje směrnice Shareholders Rights Directive  2007/36/EC. (Ta je samozřejmě závazná také pro Českou republiku.)  Zajímavostí je, že cenné papíry „share certificate“ se používají, narozdíl od České republiky, také u společností s ručením omezeným, a to jak soukromých (ltd.) tak veřejných (plc.) Podstatné náležitosti "share certificate" jsou: Jméno příjmení a adresa akcionáře, počet držených akcií, jejich hodnota, typ akcií a splacená částka za tyto akcie. Společnost musí mít "share certificates" připraveny do dvou měsíců od jejich emise, tedy nejčastěji od založení společnosti, (Companies act 2006, §769) nebo od převodu podílů (Companies act 2006, §769). Liší se také způsob předání "share certificate", narozdíl od naší akcie se původní share certificate zničí/znehodnotí a společnost vydá nový. Převodce a nabyvatel pak vyplní „stock transfer form“ aby měli o uskutečněné transakci důkaz. Základní práva držitele podílu jsou pak v zásadě stejná jako v ČR - jmenování či odvolání vedení společnosti, podíl na realizovaném zisku, podíl na likvidačním zůstatku. Na rozdíl od českého navíc anglický předpis přímo zaručuje držiteli podílu právo na to, aby společnost byla provozována zákonně. Ti, kteří z jakéhokoli důvodu chtějí podnikat anonymně, nabízí anglická jurisdikce možnost akcií na doručitele tzv. "bearer shares", a to i u společností s ručením omezeným. Domnívám se, že právě poslední zmíněný fakt, dělá z Velké Británie velmi zajímavou destinaci pro zasídlení své společnosti.

comments powered by Disqus
© 2010–2023 EUROCOMPANIES, a. s.