22. 2. 2013« zpět na seznam článků

LISTINNÉ AKCIE NA MAJITELE VE STÁVAJÍCÍ PODOBĚ KONČÍ, CO BUDE DÁL ?

Poslanecká sně›movna schválila na svém zasedání dne 19.2.2013 vládní návrh zákona o ně›kterých opatř™eních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změ›ně› dalších zákonů - (dále jen „Zákon“), upravující zánik akcií na majitele (cenný papír na doručitele), resp. jejich omezení či evidenci. Důvody jsou nasnadě› – zvýšení transparentnosti českého podnikatelského prostř™edí, omezení korupce, ztížení legalizace výnosů z trestné činnosti. Veř™ejnost si od tohoto kroku slibuje výrazné omezení korupce ve veř™ejné správě›, je ale tento krok natolik důrazný, aby splnil očekávání?

Zákon se použije pouze na akcie, které nejsou imobilizovány (obdoba zaknihování). Zákon výslovně› stanoví, že k 1. lednu 2014 se mě›ní listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno; k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změ›ně› stanov společnosti. K účinnosti změ›ny formy podle vě›ty první se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku (§ 2 odst. 1 Zákona). Hned o odstavec dále se však stanoví povinnost př™edstavenstvům akciových společností podat návrh na zápis této změ›ny do 30.6.2014. Ve stejné lhůtě› př™edloží stávající akcionář™i společnosti své listinné akcie na majitele k výmě›ně› za akcie na jméno, s čímž je spojeno též př™edání všech údajů, nutných pro zápis do seznamu akcionářů. Zákon automaticky nevyžaduje vydání nové emise akcií, za určitých podmínek lze provést vyznačení změ›ny př™ímo na akciích.

 

Je otázkou, co vedlo zákonodárce k tomuto kroku, když již dř™íve schválený zákon ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinný od 01.01.2014, totožnou úpravu obsahuje (zákonodárce neponechal nic náhodě› a radě›ji omezil akcie na majitele stejným způsobem hned na 2 místech, srov. § 263 odst. 2 vě›ta druhá a § 274 odst. 2 př™edmě›tného zákona). V každém př™ípadě› to pro koncové uživatele znamená nejenom změ›nu dosavadní organizační struktury společnosti, ale i nutnost nově› vést seznam akcionářů společnosti. Se změ›nou podoby akcií jsou spojeny i zvýšené náklady na konání valných hromad (všichni akcionář™i musí být písemně› obesláni doporučeným dopisem na adresu bydliště› či sídla, a to včetně› zahraničních akcionářů). Ačkoliv to není na první pohled patrné, změna zasáhne i do právních poměrů evropských společností, jejichž úprava akcií je přímo navázána na úpravu akcií akciových společností dle obchodního zákoníku.

 

Závě›rem je nutné zmínit, že jiné státy, a to i v rámci Evropské unie, nadále umožňˆují emitování listinných akcií na majitele. Domnívám se, že ač byl zámě›r Zákona pochopitelný, bude v konečném důsledku znamenat pouze nabobtnání podnikatelských struktur o další jednotku, kdy konečným akcionář™em českých akciových společností bude zahraniční subjekt, mající listinné akcie na majitele. Nicméně› nechvalme dne př™ed večerem. Zákon musí nyní ještě› schválit senát a musí být podepsán prezidentem republiky; k zákonu o obchodních korporacích (který ještě› nenabyl ani účinnosti) se už chystá první novela.

 

Mgr. Bc. Michal Ahne

comments powered by Disqus
© 2010–2022 EUROCOMPANIES, a. s.